نویسنده = �������������� ������ ������������
مروری بر تحقیقات انجام‌شده در زمینه جریان در نازل‌های آئرواسپایک

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 9-15

روح الامین درگاهی؛ روح اله رفعی