نویسنده = ���������� ���������������� ����������
شبیه سازی المان محدود و بررسی عملی کاهش ضریب اصطکاک با استفاده از روغن‌های پایه گیاهی

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 43-48

وحید معرفت؛ سعید شیدایی گورچین قلعه؛ پیمان مشهدی کشتیبان