نویسنده = ������ ������������ ����������
نقش دستگاه‌های کنترل عددی رایانه‌ای در طراحی وسایل نقلیه

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 66-71

رضا محمدی کیا؛ مرتضی علی اصغری