نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی روش‌های اندازه‌گیری قطرات ریز و درشت در جریان‌های دوفازی توربین‌های بخار

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 26-31

مسعود ضیاء بشرحق؛ حیدر جعفری زاده