نویسنده = ��������������������� ��������
فلکسوالکتریسیته در مواد جامد: سازوکار، تئوری، ضرایب و کاربردها

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 13-22

سید امیرمحمد مناقب؛ سعید ضیائی‌راد؛ رضا تیکنی