نویسنده = ������ �������� �������� �������� ������
تعیین ضرایب مدل پلاستیک برای استیل ۳۰۴ در دمای فوق سرد

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 19-24

محمد کاظمی نصرآبادی؛ امیر رضا لطف الله پور