نویسنده = ���������� ���������������������� ��������