نویسنده = ������������ ��������������
کاربردها و الزامات به‌کارگیری مواد مرکب در بهره‌بردای از انرژی باد و ساخت توربین بادی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 60-66

حمیدرضا صالحی؛ اسماعیل ابوکاظم‌پور؛ عباس اسدی