نویسنده = مهدی مقیم نژاد سرحمامی
کاربرد امواج فراصوتی در درمان سنگ کلیه

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 49-56

مهدی مقیم نژاد سرحمامی؛ شهیدیان آزاده