نویسنده = ���������������� ��������
معرفی مدل احتراقی اضمحلال گردابه

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 28-35

محمد صفرزاده