نویسنده = ������������ ������������������ ��������
نوفه و ارتعاش کابین هواپیما و روش‌های کنترل فعال و غیرفعال

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 9-26

مهدی صالحی؛ ستار محمّدی اسفرجانی