نویسنده = ���������������� ������������ ����������
کنترل ارتعاشات عرضی پره توربین‌های گازی به کمک سیم های مستهلک کننده

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 67-78

بهادر مطمئنیان آرانی؛ علی ابراهیمی ممقانی