نویسنده = �������������� ���������� ��������
بررسی روش‌های تخلیص و پالایش سوخت بیودیزل با تأکید بر فرایندهای جداسازی غشایی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 83-97

احسان سرلکی؛ سید رضا حسن‌بیگی؛ علی شریف پاقلعه؛ حسین میرسعید قاضی