نویسنده = �������������������� ����������
مشخصه‌یابی عیوب کریستالی مرز دوقلویی در ابررسانای دمابالا YBCO

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 11-22

مهناز محمدی؛ بهرام خوشنویسان