نویسنده = �������������� �������������� ����������
بررسی اتلاف حرارت خطوط لوله و طراحی و انتخاب پیمایش گرمایی الکتریکی مناسب

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 8-11

فرشید قلیزاده روحبخش؛ امین دوست صفت