نویسنده = �������������� ����������
سیستم توزین یک کیلوگرم با جبران ساز نیروی الکترومغناطیسی

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 12-19

10.30506/mmep.2023.561084.2042

احسان وکیلی؛ مسعود تیموری؛ صابر عزیزی


طراحی و ساخت سیستم تراز لیزری دوار دوبعدی با جاذب نوسانات

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 53-58

مسعود تیموری بک؛ مهدی خداویردی زاده