نویسنده = ���������������� ������
مطالعه روش‌های انتخاب نقاط مرجع در آنالیز مودال محیطی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 3-10

سحر طاهریان؛ محمد مهدی خطیبی