نویسنده = ������������ �������� ��������
شناسایی غیرمستقیم خصوصیات دینامیکی پل با استفاده از پاسخ وسیله نقلیه عبوری

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 3-10

سید مازیار مرعشی؛ محمد هادی پاشایی؛ محمد مهدی خطیبی


مطالعه روش‌های انتخاب نقاط مرجع در آنالیز مودال محیطی

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 3-10

سحر طاهریان؛ محمد مهدی خطیبی