نویسنده = ���������� ����������
مروری بر روند توسعه سیستم های تولید همزمان برق، حرارت و برودت در ایران و جهان

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 50-64

10.30506/mmep.2023.562160.2049

مرتضی حسین پور؛ جاماسب پیرکندی؛ شبنم منصوری؛ مصطفی نوری