نویسنده = ���� ���������������� ������������������
بررسی تجربی ضریب درگ در سیلندرهای دایروی با چیدمان پشت سر هم در زوایای مختلف

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2023.562121.2048

سیامک حاتمی؛ میترا یادگاری؛ عبدالامیر بک خوشنویس