نویسنده = عبدالامیر بک خوشنویس
تاثیر سیم اغتشاش ساز بر تنش برشی رینولدز و سرعت‌های نوسانی در سیلندر دایروی

دوره 32، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 31-45

10.30506/mmep.2023.2001370.2086

زهرا منصوری؛ میترا یادگاری دهکردی؛ عبدالامیر بک خوشنویس


بررسی تجربی ضریب درگ در سیلندرهای دایروی با چیدمان پشت سر هم در زوایای مختلف

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2023.562121.2048

سیامک حاتمی؛ میترا یادگاری؛ عبدالامیر بک خوشنویس