نویسنده = ���������������� ��������
تولید انرژی از جت استریم

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 39-50

10.30506/mmep.2022.556249.2025

مونا محمدی؛ صابر علیدادی