نویسنده = ��������������������� ��������
معرفی مدلی برای تخمین کیفیت قطعات فلزی با استفاده از شبکة عصبی و الگوریتم تکاملی فاخته

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 39-47

علیرضا توکلی طرقی؛ علیرضا عرب‌اسدی؛ عباس مغنی‌زاده