نویسنده = ���������� ���������������� ������������
تحلیل و بررسی کلکتورهای هوایی خورشیدی برای پنج ماه آخر سال در شهر قائن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 69-80

علیرضا جعفری بیناباج