نویسنده = ������������ ���������� ������
تحلیل کمانش مرتبه بالای استوانه‌های ساندویچی مرکب

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 3-12

10.30506/mmep.2022.543892.1979

مصطفی لیوانی؛ کرامت ملک زاده فرد؛ علی نگهبان برون