نویسنده = ���������� ����������
مروری بر پارامترهای موثر بر رزونانس حفره تایر و راهکارهای کنترل آن

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 81-92

10.30506/mmep.2022.543418.1978

مجتبی مومن؛ سلمان ابراهیمی نژاد؛ مرتضی ملاجعفری