نویسنده = �������������� ��������
مروری بر نقش پارامتر‌های موثر بر خمکاری کششی دورانی لوله

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 7-14

محمد آریایی؛ علی باستی