نویسنده = فرزاد چوبداررحیم
انتقال حرارت ترکیبی جابجایی و تشعشعی در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ‌ای

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 39-56

10.30506/mmep.2023.1995706.2079

فرزاد چوبداررحیم؛ محمدباقر محمدصادقی آزاد


بررسی و شبیه ‌سازی انتقال حرارت در میله سوخت داغ قلب راکتور هسته ای

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 61-74

10.30506/mmep.2022.563608.2058

فرزاد چوبداررحیم؛ محمدباقر محمدصادقی آزاد


مدل‌سازی ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در اثر حادثه از دست دادن خنک‌کننده به روش چند حجمی

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 41-56

10.30506/mmep.2022.537695.1946

محمدباقر محمدصادقی آزاد؛ فرزاد چوبداررحیم؛ سیدکاظم یکانی


کاربرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری در بهینه‌سازی نیروگاه بوشهر با رویکرد آنالیز اکسرژی برای اتصال آب‌شیرین‌کن

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 49-60

10.30506/mmep.2022.537504.1944

محمدباقر محمدصادقی آزاد؛ آزاده ناصربگی؛ مهدی آقایی؛ فرزاد چوبداررحیم