نویسنده = ���������������� ����������
کاربرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری در بهینه‌سازی نیروگاه بوشهر با رویکرد آنالیز اکسرژی برای اتصال آب‌شیرین‌کن

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 49-60

10.30506/mmep.2022.537504.1944

محمدباقر محمدصادقی آزاد؛ آزاده ناصربگی؛ مهدی آقایی؛ فرزاد چوبداررحیم