نویسنده = �������������� ��������������
روش های مدلسازی عددی نشست ذرات درمسائل صنعتی

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 27-38

10.30506/mmep.2022.546084.1987

علیرضا خوشنود؛ مهدی معرفت؛ غلامرضا ایمانی