نویسنده = ������ �������� ������������ ����������
مدیریت الکترونیک کلاچ راه‌حلی برای افزایش راحتی در وسیله نقلیه

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 63-70

10.30506/mmep.2021.527817.1911

مجتبی بیگ زاده عباسی؛ راضیه بیگ زاده عباسی