نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی عددی و تحلیلی نفوذ پرتابه میله بلند صلب در اهداف فولادی

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 12-25

10.30506/mmep.2020.136415.1852

امین مسلمی پطرودی؛ محمد حسن کامیاب