نویسنده = ���������� �������� ����������
ساختار و پارامترهای عملکردی تونل های باد مافوق صوت

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 31-43

عباس طربی؛ سعیده خطیبی راد