نویسنده = حمیده شیخانی
بررسی فناوری نوین تبدیل توان به گاز

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 7-17

مهدی دیمی دشت‌بیاض؛ امیر ابراهیمی‌مقدم؛ سید ایمان پیش‌بین؛ حمیده شیخانی؛ احمد ابراهیمی مقدم