نویسنده = ���������� ����������
جاذب های پویای ارتعاشات

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 54-64

بهشاد نوری؛ انوشیروان فرشیدیانفر