نویسنده = ������������������ ����������
تجزیه و تحلیل مکانیکی انبر حمل مواد خطرناک

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 25-33

ابوالفضل ابراهیمی؛ بیژن ابازاده؛ سید مصطفی میرباقری؛ مصطفی نورمحمدی