نویسنده = شهریار نظری آبکنار
کامپوزیت‌های سازه‌ای هوشمند

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 16-24

بهمن میرزاخانی؛ شهریار نظری آبکنار