نویسنده = �������� ��������������������� �������� ��������
طراحی و ساخت کلکتور خورشیدی استوانه‌ای با لولة گیرندة مارپیچ مسی و بررسی تجـربی عملکرد آن با استفاده از آب و نانوسیال اکسید آلومینیوم

دوره 22، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 83-90

سیده کبری اسدی یوسف‌آباد؛ کوروش گودرزی؛ محمود یعقوبی؛ احسان شجاعی‌زاده