نویسنده = ������������������� ��������
فناوری هپتیک و تأثیر آن بر آموزش دروس نقشه‌کشی صنعتی

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 62-72

مهدی متقی‌پور؛ رسول فشارکی فرد