نویسنده = ���������� ���������� ������ ��������
برداشت‌ انرژی گرمایی از محیط اطراف

دوره 25، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 77-82

روح‌اله حسینی؛ سید سجاد حسینی مقدم