نویسنده = �������������� ��������
بررسی تاثیر عملگرهای کنترلر مومنتوم سیالی در مدیریت دمایی یک میکروماهواره نمونه

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 79-85

مهدی اعرابی؛ احمد سلیمانی؛ مهران نصرت الهی