نویسنده = ������������ ��������
سیستم‌های تولید توان و گرمای همزمان در مقیاس کوچک

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 70-80

مهدی ابطحی؛ ابراهیم افشاری