نویسنده = ���������� ���������������� ��������
اثر چرخ‌طیار دو جرمی در ارتعاشات خط انتقال قدرت

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 39-53

هادی محمدی بیدهندی؛ سید مسعود هاشمی