نویسنده = ������������ ��������
تولید انرژی از جت استریم

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 39-50

10.30506/mmep.2022.556249.2025

مونا محمدی؛ صابر علیدادی


توربین‌های بادی مرتفع

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 25-31

مونا محمدی؛ محمدرضا محمدی؛ علیرضا محمدی