نویسنده = ��������������������� ��������
تحلیل اقتصادی مولدهای کوچک نیروگاهی تولید همزمان گرما و برق

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 16-20

سعید نجفی‌زاده؛ احمد فخار