نویسنده = ������������ ����������
بررسی زاویة خمش در فرایند شکل‌دهی به‌کمک لیزر با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 77-83

محسن حسنی؛ اعظم قاسمی؛ محمود فرزین