نویسنده = ������������ ��������
بررسی عددی تأثیر گرفتگی رگ روی تنش و دمای جریان خون تحت یک شار حرارتی ثابت

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 3-14

10.30506/mmep.2021.530260.1919

مهدی کیهانپور؛ فاطمه السادات میرعابدینی؛ مجید قاسمی