نویسنده = علیرضا حیدری
تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش دوم

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 62-72

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری


تحقیق و ارزیابی طراحی کفش با استفاده از خودکارسازی نرم‌افزاری؛ بخش اول

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 88-101

علیرضا حیدری؛ علیرضا معصومی؛ حسین آذرمی؛ علیرضا شوشتری