نویسنده = ������������������� ��������
مدیریت و تجارت الکترونیک

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 65-68

امیر نجف‌زاده