نویسنده = ���������� ���������� ��������������
اهمیت پدیدة ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه در طراحی رایزرهای دریایی

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 60-70

انوشیروان فرشیدیان‌فر؛ سیدمهدی مظلوم مقدم